Klantenservice

Home > Klantenservice > Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Christine le Duc
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Branchegarantie
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Christine le Duc

Vestigings- & bezoekadres:
Walsoordensestraat 70
4588 KD Walsoorden

Telefoonnummer: 0900-7226329 (0,35 cent per minuut)
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 19:00 uur
Vanaf zaterdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 15:00 uur
E-mailadres: bestellingen@service.christineleduc.com
KvK-nummer: 36014021
Btw-identificatienummer: NL004614033BO1
De activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een vergunningstelsel.
Toezichthoudende autoriteit: Hoofd Bedrijfschap Detailhandel
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, Postbus 90756, 2509 LT Den Haag
Registratienummer: 829488
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
• de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
• de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
• een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. die snel kunnen bederven of verouderen;
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6. voor losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 - Branchegarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.
Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Thuiswinkel
Koopovereenkomst
Nadat u een bestelling aan ons hebt doorgegeven, is de koopovereenkomst een feit. Bij uw bestelling behouden wij ons het recht voor , bestellingen niet uit de voeren dan wel voorwaarden daaraan te verbinden. Bij iedere bestelling behouden wij ons het recht voor bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen.
Levering
Uw pakket wordt aangeboden door selektvracht op het door u opgegeven adres. Leveringen door Selektvracht vinden plaats van dinsdag t/m zaterdag.
Besteldag Bezorgdag Dagbezorging Avondbezorging
Maandag Dinsdag 11:00 - 18:00 18:00 - 21:00
Dinsdag Woensdag 11:00 - 18:00 18:00 - 21:00
Woensdag Donderdag 11:00 - 18:00 18:00 - 21:00
Donderdag Vrijdag 11:00 - 18:00 -
Vrijdag Zaterdag 09:00 - 15:00 -
Zaterdag Dinsdag 11:00 - 18:00 18:00 - 21:00
Zondag Dinsdag 11:00 - 18:00 18:00 - 21:00
Wij streven ernaar dat bestellingen die op werkdagen voor 20:00 binnenkomen, nog dezelfde dag worden verzonden. De bestelling wordt dan de volgende dag door Selektvracht afgeleverd (zie hierboven voor leverdagen van Selektvracht). Bestelt u in het weekend, hou dan ook rekening met de leverdagen van Selektvracht zoals hierboven vermeld.
Indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn of indien wij (zoals vermeld bij Koopovereenkomst) ons het recht behouden een bestelling niet uit te voeren of voorwaarden daaraan te verbinden is deze levertermijn niet haalbaar.
Laat u uw pakje afleveren op een postbusadres dan moet u rekening houden met een levertijd van minimaal 10 werkdagen.
Bijdrage verzendkosten
Voor orders via internet bedragen de verzendkosten € 2,95. Voor een telefonische order bedragen de kosten € 4,99. Deze kosten staan vermeld op uw factuur.
Bij een bestelling uit de “cadeaushop” zal er voor elke aparte cadeaulevering verzendkosten van € 2,95 worden aangerekend.

Betaalwijze
Het door u verschuldigde bedrag kan op de volgende manieren worden voldaan:
Per acceptgiro: Het door u verschuldigde bedrag dient voldaan te worden binnen 10 dagen met de acceptgiro die bijgesloten wordt in uw pakje. Bij deze keuze van betaling met acceptgiro dient u er rekening mee te houden, dat wij de door de bank in rekening gebrachte kosten voor het betalingsverkeer aan u doorberekenen. Momenteel bedragen deze kosten € 2,00.
U betaalt achteraf via ons unieke Automatisch Betaalplan (A.B.P.): Betaalgemak zoals het voor u het beste uitkomt.Betaalt u met het Automatische Betaalplan dan rekenen wij momenteel € 2,00 aan kosten voor het betalingsverkeer. In geval dat de automatische incasso gestorneerd wordt, dit kan tot 56 kalenderdagen na afschrijving, brengen wij u tevens € 0,50 bankkosten in rekening.
Betalen met creditcard: Dit is een eenvoudige en veilige manier om aankopen te doen. U kunt alle kaarten met VISA- of MasterCardsymbool gebruiken. Bij betaling met VISA/MasterCard behoudt Christine le Duc zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van de klant juist zijn.
Online betalen via uw eigen bank met iDEAL: Betaal uw bestelling gemakkelijk met iDEAL via uw vertrouwde internetbetaalomgeving. Bovendien is het veilig omdat u de betaling moet bevestigen met uw elektronische handtekening.
Verleidingsbon: Het tegoed van de Verleidingsbon kan voor meerdere bestellingen gebruikt worden, zolang de bon een restwaarde heeft en de vervaldatum niet is verstreken. Ook kunt u meerdere Verleidingsbonnen per bestelling gebruiken. Is het bedrag van uw Verleidingsbon niet toereikend om uw orderbedrag te voldoen dan kunt u het restant betalen met IDEAL of Creditcard.
Overige productkenmerken van de Verleidingsbon kunt u lezen bij “product kenmerken Verleidingsbon”.
De Adult giftcard: Het tegoed van uw Adult giftcard kan voor meerdere bestellingen gebruikt worden, zolang de bon een restwaarde heeft en de vervaldatum niet is verstreken. Ook kunt u meerdere Adult giftcards per bestelling gebruiken. Is het bedrag van uw Adult giftcard niet toereikend om uw orderbedrag te voldoen dan kunt u het restant betalen met iDEAL of Creditcard.
Christine le Duc cadeaubon en Your Gift Card
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een cadeaubon van Christine le Duc te gebruiken als betaalmiddel bij een online bestelling. Deze is enkel in te leveren in één van onze filialen. Dit geldt ook voor de Your Gift Card.
In gebreke blijven
Natuurlijk hopen wij dat het nooit zal voorkomen, maar mocht u achter gaan lopen met betalen dan hebben wij het recht om u, na aangemaand te zijn, kosten in rekening te brengen conform WIK 14 dagen na die ingebrekestelling.
Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 2.500,- 15 % € 40,00 € 375,00
Over de volgende € 2.500,- (tot € 5.000,-) 10 % € 625,00
Over de volgende € 5.000,- (tot €10.000,-) 5 % € 875,00
Over de volgende €190.000,- (tot € 200.000,-) 1 % € 2775,00
Boven de € 200.000,- 0,5 % € 6.775,00
Tevens bent u een rentevergoeding van 1,95% per maand verschuldigd over het volledige openstaande saldo.
Als Christine le Duc de vordering wegens niet-betaling over moet dragen aan een incassobureau, wordt het orderbedrag (opgehoogd met de rentevergoeding) bij overdracht door het incassobureau verhoogd conform bovenstaande tabel met een minimum van € 40,00. Tevens wordt dan het totale openstaande bedrag in rechte opeisbaar.
Het totale openstaande bedrag wordt eveneens direct opeisbaar, als u als koper bewust onjuiste informatie hebt gegeven om een bestelling geleverd te krijgen, terwijl u deze beslist niet zou hebben gekregen als u aan ons de juiste informatie had verstrekt.
* Genoemde bedragen en percentages zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Retourneren
U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen zoals omschreven in artikel 6 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel. Uiteraard mag u deze artikelen eerst beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. Conform artikel 8 lid 2 gelden als uitzondering op dit retourrecht: slips, kousen en sexy speeltjes die om begrijpelijke hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden indien de verpakking is verbroken. De Verleidingsbon is ook uitgesloten van het herroepingsrecht conform artikel 8 lid 2b van de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel daar deze persoonlijk zijn van aard. Producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken kunnen ook niet geretourneerd worden. Mocht een artikel technisch defect zijn, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice.
Alle retouren kunt u afgeven bij een DHL-servicepoint onder vermelding van retour CPO. Voor een adres in uw buurt gaat u naar www.dhlservicepoint.nl. Het retourartikel verpakt u goed met een duidelijke opgave van reden van retourzending. Maak voor het invullen van uw gegevens uitsluitend gebruik van het aan uw factuur gehechte retourformulier. Bewaar zorgvuldig uw retourbewijs dat u ontvangt bij afgifte van uw pakket. Bij eventuele vermissing dient deze controlestrook als bewijsstuk.
Wilt u hetzelfde artikel ruilen voor een andere kleur of maat, dan worden er niet opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. U moet deze omruiling wel binnen 14 dagen na uw retourzending aan ons kenbaar maken. Plaatst u een nieuwe bestelling dan brengen wij de normale bijdrage van de verzendkosten in rekening.
Indien u reeds betaald heeft, zal Christine le Duc het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. Indien u heeft betaald via ons automatisch betaalplan (automatisch incasso), dan kunt u het bedrag zelf terugvorderen. Dit kan tot 56 kalenderdagen na de incasso. Het bedrag staat doorgaans binnen twee werkdagen terug op uw rekening. Heeft u gekozen voor een betaling met acceptgirokaart en heeft u reeds betaald, dan zult u voor een terugstorting contact moeten opnemen met onze afdeling klantenservice..
Indien u artikelen retourneert waarop een actie,- kortings-, of vouchercode van toepassing was, wordt deze actie,- kortings-, of vouchercode naar evenredigheid van uw retourzending terug als tegoed voor u genoteerd. Zodra de retourzending bij ons is verwerkt, krijgt u een e-mail met uw nieuwe, persoonlijke kortingscode. Bij een volgende bestelling moet u alleen uw persoonlijke code invullen in het vak “actie-, korting- of vouchercode”. Vervolgens wordt de korting automatisch in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw nieuwe order.
De uitgebreide voorwaarden voor actie,- kortings-, of vouchercodes kunt u nalezen in “overig verkregen actie-, kortings-, of vouchercodes.”
Indien u toch retourneert via ons postbus- of antwoordnummer zullen wij u € 9,25 in rekening moeten brengen. Dit zijn namelijk de kosten die ons worden aangerekend en deze willen wij u besparen. Christine le Duc behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen als niet aan alle voorwaarden is voldaan.
Retourneren in een Christine le Duc filiaal
Het is altijd mogelijk informatie te krijgen in één van onze Christine le Duc filialen. Al onze medewerkers zijn deskundig en betrouwbaar. Echter is het niet mogelijk via de site bestelde artikel te retourneren of te ruilen in een filiaal.
Product kenmerken Verleidingsbon
De verleidingsbon is een produkt tot stand gekomen in samenwerking met www.verleidingsbon.nl
De Verleidingsbon kunt u gebruiken als betaalmiddel bij www.Christine le Duc.nl alle aangesloten bedrijven van www. Verleidingsbon.nl. De Verkoop- en Inleverpunten van de Verleidingsbon kunt u vinden op www.verleidingsbon.nl
De Verleidingsbon is een voucher met een unieke code die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. U dient de Verleidingsbon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mail.
Het tegoed op de Verleidingsbon is één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en vervalt automatisch 1 jaar later.
De Verleidingsbon kan niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.
Het tegoed van de Verleidingsbon kan in delen worden gebruikt. Ook kunt u meerdere Verleidingsbonnen per bestelling gebruiken.
De Verleidingsbon (of de restwaarde) kan niet ingewisseld worden voor contanten.
Het op welke wijze dan ook reproduceren van de Verleidingsbon is verboden.

Overig verkregen actie-, kortings-, of vouchercodes
Iedere verkregen actie,- kortings-, of vouchercode is voorzien van een uniek nummer of tekstcode die een bepaalde waarde vertegenwoordigt.
Voor elektronische actie,- kortings-, of vouchercodes die bestaan uit een nummer geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. Het e-mailadres waarnaar deze betreffende actie,- kortings-, of vouchercodes zijn verstuurd, dient te worden gebruikt bij het inwisselen van deze actie,- kortings-, of vouchercodes. De actie,- kortings-, of vouchercode kan niet op of via een ander e-mailadres worden ingewisseld.
Iedere actie,- kortings-, of vouchercode is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de actie,- kortings-, of vouchercode niet meer worden gebruikt.
Actie,- kortings-, of vouchercodes kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.
Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere actie,- kortings-, of vouchercode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts éénmaal kan worden gebruikt. Per klant, per adres mogen twee actie,- kortings-, of vouchercodes worden genoteerd in een periode van zes maanden.
Het tegoed van actie,- kortings-, of vouchercodes moet in één keer worden besteed en u kunt slechts één actie,- kortings-, of vouchercode per bestelling gebruiken.
Indien een actie,- kortings-, of vouchercode wordt gebruikt voor producten waarvan de prijs onder de waarde van de actie,- kortings-, of vouchercode ligt, vervalt de waarde die onbenut blijft. Deze wordt dus niet meer opnieuw uitgegeven.
Actie,- kortings-, of vouchercode zijn niet inwisselbaar voor geld en u kunt met een actie,- kortings-, of vouchercode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende actie,- kortings-, of vouchercode geldt. Deze zijn dan nader omschreven in de uitingen waarin de actie,- kortings-, of vouchercode is opgenomen.
Elektronische actie,- kortings-, of vouchercodes worden éénmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
Het is niet toegestaan actie,- kortings-, of vouchercodes te wijzigen of te vervalsen
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruikt van actie,- kortings-, of vouchercode wordt ontzegd.
Leeftijd
Wilt u bestellen op onze site, dan moet u minimaal 18 jaar zijn. Wilt u een bezoekje brengen aan één van onze Christine le Duc winkels, dan moet u eveneens minimaal 18 jaar zijn.

Persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Christine Le Duc. De gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen.
Voor een meer uitgebreidere informatie zie ons privacybeleid

Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Christine le Duc heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen conform de algemene voorwaarden van de Thuiswinkel. Christine le Duc behoudt zich tevens het recht voor om, indien de banken overgaan tot - of een wijziging aanbrengen in - de berekening van de kosten van het betalingsverkeer, deze door te belasten.
Klik hier voor de voorwaarden in pdf.

Klik hier voor de voorwaarden in pdf.
Christine le Duc website copyright © 1997 - 2011 Christine le Duc b.v. Alle rechten voorbehouden. Onze modellen zijn 18 jaar of ouder. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief (eventuele) verzendkosten.